Kvalitet och miljö

Vårt samarbete med kunderna bygger på långsiktighet, partnerskap och ömsesidigt förtroende. Vi vill att våra kunder ska uppleva oss som affärsmässiga, engagerade, kompetenta och att vi står för kvalitet och omtanke i allt vi gör.

Därför har vi bl.a. vårt eget verksamhetsledningssystem, som enkelt kan skräddarsys och projektanpassas. Idag är systemet kvalificerat enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 och omfattar hela Eitech-koncernen med moderbolaget Eitech AB som innehavare av huvudcertifikatet.

Detta gäller även vår behörighet att arbeta inom kraftindustri och kvalifikationer mot bland annat Trafikverket, vilket är möjligt genom att vi har prekvalificeringscertifikat från Sellihca och TransQ. 

Vi är även en certifierad anläggarfirma inom områdena brandlarm, inbrottslarm och CCTV. Därmed hanterar vi hela spannet för kompletta säkerhetslösningar och utmaningar.

Eitechs verksamhet har positiv miljöpåverkan genom sitt bidrag till samhällets utveckling i de projekt där företaget medverkar. Bland annat så uppgraderar vi kraftsystem så att de får bättre nyttjandegrad, samt nyetablering av grön energi som ex vindkraft. Eftersom Eitech är verksamt inom infrastruktursektorn påverkas miljön positivt genom exempelvis miljövänligare trafikleder.

Förutom detta tar Eitech miljöansvar genom att inkludera miljöaspekten i upphandlingar med leverantörer och när vi utvecklar produkter och tjänster i samarbete med våra kunder. Vi anser även att det är viktigt att våra medarbetare är medvetna om sitt miljöansvar, så att vi internt minskar råvaruförbrukandet, vatten och energi.

Kvalitetspolicy

I Eitech skall vi vara

-    engagerade och lönsamma
-    kundfokuserade och långsiktiga
-    innovativa och presterande

och därigenom säkerställa att verksamheten uppfyller våra kunders, medarbetares, leverantörers, samarbetspartners och andra intressenters ställda krav.

Vi skall utveckla en verksamhetsmiljö som stimulerar till ett systematiskt förbättringsarbete och som leder till att kvalitetsarbete naturligt integreras i alla medarbetares vardag.

Miljöpolicy

I Eitech skall vi verka för ett hållbart samhälle genom att:
-    våra medarbetare har kunskap för att hantera miljöfrågorna i verksamheten och följer gällande miljölagstiftning för sitt verksamhetsområde och det land vi arbetar i
-    våra kunder erbjuds energieffektiva och miljövänliga lösningar och service inom automation, installation, industriteknik, järnvägsteknik och kraftteknik
-    vi gör, i vår verksamhet och i våra uppdrag, miljöbedömningar för att minska risken för miljöbelastningar eller olyckor
-    vi strävar efter att minimera resandet och förbättrar systematiskt vår fordonspark ur miljösynpunkt
-    vi stimulerar till ett systematiskt förbättringsarbete

Kontaktperson Kvalitet och miljö Magnus Block, Kvalitet- och Miljöansvarig
+46 8 744 61 09 magnus.block@eitech.se


picture missing