Hållbarhet

Eitech är en viktig aktör inom elteknik med stark lokal förankring i hela Sverige och därigenom följer ett stort samhällsansvar. 

Många av medarbetarna inom Eitech-koncernen har varit med sedan starten 1994, då under varumärket El & Industrimontage (EIAB). Redan då utmärkte sig bolaget med ett tydligt delegerat ansvar och ett starkt lokalt samhällsengagemang på de orter där företaget etablerade sig. Bolaget har alltid samarbetat väl med skolor och utbildat lärlingar och praktikanter, sponsrat lokal ungdomsidrott, kulturevenemang samt främjat det lokala näringslivet och dess leverantörer.

2002 påbörjades arbetet med att stärka miljöområdet inom verksamheten, vilket resulterade i en ISO 14001-certifiering och en ISO 9001-kvalitetscertifiering. I samband med detta arbete formade bolagets policys som med mindre förändringar fortfarande gäller idag. Ex policys för Jämställdhet, Diskriminering, Etik, Miljö, Säkerhet, Arbetsmiljö och Inköp.

Inom miljöområdet handlar det för Eitechs del framförallt om att förbättra fordonsparken, effektivisera körningar och logistiklösningar, välja hållbara tekniska lösningar, hushålla med naturresurser, hantera kemikalieprodukter och farliga avfall på korrekt sätt. Utöver detta väljer vi leverantörer med en god miljöprofil och fokuserar även på att arbeta systematiskt avseende riskhantering med våra kunders processer som våra uppdrag påverkar. 

2006 lanserades bolagets uppförandekod, som grundar sig i FN:s Global Compact 2000. Koden vänder sig till alla koncernens medarbetare och våra leverantörer.

I anslutning till ägarförändringen 2016, då varumärket Eitech bildades, genomfördes ett compliance-projekt. Vilket i sin tur stärkte hållbarhetsarbetet genom tydligare och mer samlade styrdokument inom området. Eitech stödjer sig idag mot ÖMK (Överenskommelse mot Mutor och Korruption i fastighets- & byggbranschen) och har samma krav på sina underentreprenörer och andra betydande leverantörer. Utöver detta finns ett visselblåsningsverktyg som bidrar till möjlighet för anonym rapportering om missförhållanden.

 

Kontaktperson Hållbarhet Olle Åberg, HR-chef
+46 90 15 54 44 olle.aberg@eitech.se


Eitech är ett starkt kundorienterat bolag och arbetar nära och oftast hos kunden. Detta medför att vi följer kundernas krav, och inom hållbarhetsområdet är en av våra största kunder – Trafikverket, långt framme när det gäller krav och uppföljning av kravefterlevnad.

Eitechs verksamhet bidrar positivt inom hållbarhetsområdet när vi är med och bygger ny och effektiv infrastruktur för både väg, järnväg, elförsörjning och datatrafik. Eitech är även med och energieffektiviserar industriprocesser och stora fastigheter.

Eitech verkar för arbetsplatser utan olyckor eller ohälsa, bland annat genom en årlig säkerhetsvecka med olika teman som genomsyrar verksamheten.

Eitech är anslutet till och följer ett flertal kollektivavtal och vi anlitar i första hand  underentreprenörer med kollektivavtal. Våra UE-avtal innehåller hållbarhetskrav.

Utöver lokal sponsring satsar Eitech årligen på aktiviteter med stort samhällsengagemang, som t.ex. Naturskyddsföreningen, UNHCR och Världsnaturfonden.