Safety Excellence – vår säkerhetskultur

En kultur för att utveckla och främja ett säkert beteende och fokusera på målet noll olyckor genom att arbeta riskbaserat.

Våra medarbetare ska vara medvetna om riskerna, undvika skador och engagera sig tillsammans med sina kollegor och chefer för att förebygga olyckor. 

Vägen till att nå vårt mål går genom kunskap, att medvetandegöra och utbilda. Årligen hålls inom VINCI Energies och alla ingående verksamheter en säkerhetsvecka. 

I varje projekt utarbetas en projektspecifik arbetsmiljöplan med målsättningen att förebygga allvarliga olyckor och samtidigt säkerställa goda arbetsmiljöförhållanden.

Vi vill lättillgängligt förmedla
- hur projekt- och arbetsmiljöorganisationen är uppbyggd och hur ansvarsuppgifterna fördelats
- vilka potentiella risker som identifierats och hur dessa risker ska hanteras
- gällande generella och projektspecifika skydds- och ordningsregler
- hur projektdeltagarna ska agera i händelse av olycka, tillbud eller riskobservation

Trots vår noggrannhet i projektens planeringsfas kan omvärldsfaktorer påverka riskbilden vid utförandet. Därför är en “sista minuten” riskbedömning en viktig del i vårt arbete mot noll olyckor. Om vi inte vid denna bedömning kan bekräfta att arbetet kan göras säkert har alla befogenhet men också skyIdighet att avbryta arbetet tills risken åtgärdas och är acceptabel.

I förebyggande syfte identifieras potentiella risker och nödvändiga åtgärder belyses, allt för att minimera risken för olyckor och ohälsa under projektets genomförande – vilket kopplas till riskvärdering och åtgärdsplanering.
 

Kontaktperson Safety Excellence – vår säkerhetskultur Mikael Hedman, Arbetsmiljö- och Säkerhetsansvarig (Eitech AB)
+46 90 15 46 26 mikael.hedman@eitech.se


Lieselotte Rydén, HSE Manager (Eitech Electro AB)
+46 73 231 24 44 lieselotte.ryden@vinci-energies.se


picture missing
picture missing