Projektstyrning

Eitech har genom åren byggt upp tydliga projektprocesser, både styrande-, stödjande- och uppföljande, som vi följer oberoende av uppdraget storlek och tekniska omfattning.

Processer och aktiviteter vi styr, hanterar och dokumenterar i vårt egenutvecklade ISO-certifierade verksamhetsledningssystem. I vårt system integreras även viktiga delar som exempelvis säkerhet, arbetsmiljö samt kvalitet och miljö som tillsammans med projektstyrningen resulterar i stor nytta för våra kunder, medarbetare samt samarbetspartners.  

För att nå de gemensamma målen i projektet krävs en god planering avseende tid, personal, inköp/leveranser, totalekonomi, egenkontroll, besiktningar mm. Delar som är självklara för oss att hantera och följa upp regelbundet samt att samordna med övriga aktörer.. 

Vi ställer höga krav på våra underentreprenörer och leverantörer för att säkerställa att vi får den kvalitet och leveranssäkerhet som projektet kräver, naturligtvis med tidsplanering och projektekonomin i fokus.  

 

Ex på projektplaner som upprättas, genomförs och följs upp:

Genomförandeplan och delgenomförandeplaner
- Kvalitets- och miljöplan
- Riskhanterings- och arbetsmiljöplan
- Organisations- och resursplan
- Fakturering- och budgetplan 
- Produktions- och detaljtidplaner  
- Provning- och kontrollprogram samt kontrollplan 
- Dokumentationsplaner