Etik

Vi främjar mångfald och jämställdhet

Eitechs alla medarbetare förbinder sig till VINCI-koncernens gemensamma uppförandekod och regler avseende etik och korruption.

De yrkesetiska principer som ligger till grund för vårt agerande, är bland andra:

 • Vi följer lagar och regler
 • Vi respekterar alla människor och mänskliga rättigheter
 • Vi står för sund konkurrens
 • Vi motverkar korruption

Våra verksamheter ansvarar själva för att efterleva gällande grundläggande etiska regler. Som stöd för efterlevnaden finns fastställda och styrande policys för bland annat arbetsmiljö, kvalitet, miljö, trafiksäkerhet liksom regler för agerande avseende jämställdhet, alkohol och droger.

Utöver FN:s Global Compact följs följande internationella standarder:

 • Den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter
 • FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter
 • ILO-konventionen – den internationella arbetsorganisationens konvention
 • OECD:s riktlinjer för multinationella företag
 • Den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheten
 • Den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

Third Party Assessment

Under benämningen ”Third Party Assessment” arbetar vi med kund och leverantörsbedömningar på initiativ av VINCI Energies. Varje affärsenhet skall bedöma sina viktigaste kunder och leverantörer med avseende på bland annat etik, antikorruption och uppförandekod.

I våra inköp ställer vi krav på hållbarhet och våra underentreprenörer är skyldiga att följa våra skydds- och ordningsregler samt bekänna sig till vår uppförandekod.

Likabehandling

Alla som jobbar hos oss ska känna sig respekterade och inte bli utsatta för någon form av mobbing, kränkningar eller diskriminering. Det bidrar till bättre stämning och ökad trivsel för alla. Medarbetare som trivs, mår bra och känner stolthet sprider detta till andra. Det hjälper oss att skapa en attraktiv arbetsplats som knyter till sig den kompetens vi behöver.

Våra långsiktiga målsättningar med jämlikhetsarbetet är:

 • En inkluderande och positiv kultur där alla respekteras och ingen utsätts för trakasserier
 • Att alla anställdas resurser tas tillvara och utvecklas
 • Att löne- och arbetsvillkor samt möjligheter till utveckling är lika för kvinnor och män
 • Att möjligheterna att kombinera familjeliv och arbetsliv är goda
 • En jämlik rekryteringsprocess som ser till att vi har den kompetens vi behöver och som dessutom leder till jämnare könsfördelning inom alla delar i företaget

Våra principer

Ta del av våra etiska principer som en del av VINCI Energies.

VINCI Nordic Foundation

Varje dag bygger, utrustar och förvaltar VINCI Energies nätverk många av de delar som får vårt samhälle att gå runt. Men vårt engagemang slutar inte där. Genom VINCI Foundation stöttar vi de frivilligorganisationer som bygger vårt samhälle.