Miljö

Vår färdplan för grön tillväxt

Under 2020 antogs en ny färdplan av VINCI koncernen inom miljöområdet. En färdplan som Eitechs verksamhet följer och antar egna strategier utifrån.

  • Minska utsläpp av CO2 med 40 % till 2030
  • Arbeta i linje med Frankrikes åtagande att nå koldioxidneutralitet till 2050 i enlighet med Parisavtalet
  • Arbeta med cirkulär ekonomi och bevara naturliga miljöer
  • Utveckla ledarskapet inom miljö

Inom koncernen finns en uttalad ambition att dela och dra nytta av alla verksamheters innovativa tekniska lösningar för att minska miljöbelastning enskilt, men framförallt tillsammans och i samarbetet med våra kunder och slutanvändare. Ett viktigt inspel i det arbete är införandet av en årligt återkommande grön dag – Environment Day, med fokus på att motverka klimatförändringarna och ett miljöpris – Environment Award, för att belysa innovationer med fokus på miljöförbättringar.

För att följa upp och mäta den lokala verksamhetens påverkan och förbättringar rapporterar alla enheter resultatet av flertalet parametrar inom hållbarhetsområdet. Något som sker kvartalsvis och som sedan sammantaget blir grunden i VINCI-koncernens Sustainability Report.

Vårt lokala miljöarbete

Under 2020 började vi följa vårt koldioxidavtryck inom Scope 1 (direkta emissioner från egna kontrollerade källor, i vårt fall framförallt transporter) och Scope 2 (indirekta emissioner framförallt kopplade till vår energiförbrukning såsom elektricitet och fjärrvärme). För att sedan utifrån detta arbeta med åtgärder och aktiviteter för att nå våra övergripande mål.

Vår största miljöpåverkan kommer från våra transporter och resor. Genom att se över vår fordonsflotta och öka andelen el- och hybridbilar samtidigt som vi i möjligaste mån tankar våra servicebilar med HVO 100 arbetar vi med att vi minska vårt koldioxidavtryck.

All vår personal genomgår en digital utbildning där vi fokuserar på att öka kunskapen inom våra gemensamma fokusområden och miljöambitioner.

Våra drivkrafter inom miljö