Säkerhet

Vi jobbar säkert eller inte alls.

Safety Excellence – vår säkerhetskultur

En kultur för att utveckla och främja ett säkert beteende och fokusera på målet noll olyckor genom att arbeta riskbaserat. Våra medarbetare ska vara medvetna om riskerna, undvika skador och engagera sig tillsammans med sina kollegor och chefer för att förebygga olyckor.

Vägen till att nå vårt mål går genom kunskap, att medvetandegöra och utbilda. Årligen hålls inom VINCI Energies och alla ingående verksamheter en säkerhetsvecka.

Arbetsmiljö

I varje projekt utarbetas en projektspecifik arbetsmiljöplan med målsättningen att förebygga allvarliga olyckor och samtidigt säkerställa goda arbetsmiljöförhållanden.

Vi vill lättillgängligt förmedla

  • hur projekt- och arbetsmiljöorganisationen är uppbyggd och hur ansvarsuppgifterna fördelats
  • vilka potentiella risker som identifierats och hur dessa risker ska hanteras
  • gällande generella och projektspecifika skydds- och ordningsregler
  • hur projektdeltagarna ska agera i händelse av olycka, tillbud eller riskobservation

Trots vår noggrannhet i projektens planeringsfas kan omvärldsfaktorer påverka riskbilden vid utförandet. Därför är en “sista minuten” riskbedömning en viktig del i vårt arbete mot noll olyckor. Om vi inte vid denna bedömning kan bekräfta att arbetet kan göras säkert har alla befogenhet men också skyldighet att avbryta arbetet tills risken åtgärdas och är acceptabel.

I förebyggande syfte identifieras potentiella risker och nödvändiga åtgärder belyses, allt för att minimera risken för olyckor och ohälsa under projektets genomförande – vilket kopplas till riskvärdering och åtgärdsplanering.

Eitech arbetar efter följande livräddande regler

Jag gör alltid en riskanalys innan arbete påbörjas, och stoppar arbete som inte kan utföras säkert.

Jag kontrollerar alltid att driftspänningen är frånkopplad, och ev. arbetsjord är anbringad, innan jag startar arbete på elanläggningar.

Jag använder alltid fallskydd vid risk för fall över 2 meter.

Jag använder alltid den skyddsutrustning som krävs.

Jag använder alltid säkerhetsbälte när det finns tillgängligt. Som förare följer jag trafikreglerna och kör med gott omdöme.

Jag respekterar alltid avspärrningar, och befinner mig aldrig i lyft- eller fallzoner.

Olyckor, allvarliga incidenter och ohälsa utreds och resulterar i lärdomar och reflektion över vad som kan göras bättre.  Det finns inget viktigare än att våra medarbetare mår bra och kommer hem säkert efter varje arbetsdag.

 

Safety week

VINCI Energies arrangerar varje år en säkerhetsvecka – Safety week. Eitech medverkar och bidrar förstås också under denna säkerhetsvecka där huvudtemat varierar år från år. 2023 genomförs veckan 22-26 maj. Huvudmålsättningen är att öka allas säkerhetsmedvetenhet och att säkerhetshetsarbete är en del av allas beteenden och inställning.